امروز
شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۰
تاریخ قمری :
السبت / 6 رمضان / 1442
تاریخ میلادی :
Apr 17 2021

اسفنج

"سنباده لرزان كد7116      (نمونه متابو)"
"سنباده لرزان 20230     ( متابو)"
"سنباده لرزان كد 601370703  (بوش)"
"سنباده لرزان كد 603270003 0   (بوش)"
"سنباده لرزان كد 603282003 (بوش)"

"سنباده لرزان كد 603283003   (بوش)"
"پيستوله برقي 603260403    (بوش)"
"پيستوله برقي 70911120240 (بوش)"
"پوليش برقي 6155       (نمونه متابو)"
"پوليش برقي 0601370301   (بوش)"

"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 1*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 2*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 3*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 4*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 5*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 6*200*100"
"اسفنج يورتان 20 كيلوئي 8*200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 1 *200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 2*200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 3*200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 4*200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 10*200*100"
"اسفنج يورتان 30 كيلوئي 12*200*100"
"فوم صاف 170*60*10 (رضائي )"
"فوم سرد 60*60*10      (گل فوم )"
"فوم سرد 53*50*10     (گل فوم )"
"فوم 120*60*8             (نيك فوم )"
"فوم 180*60*8             (نيك فوم )"
"فوم گرم 10*53*47             ( مارال شيمي  )"
"فوم گرم 10*53*56            (مارال شيمي )"
"فوم گرم 10*60*180           (مارال شيمي )"
"فوم گرم 8*56*53             (مارال شيمي )"
"سنباده پارچه اي 100 به بالا  (اكشن )"
"سنباده كاغذي 100*80   (نمونه /اكشن )"
"سنباده پارچه اي 80       (نمونه /آلماني )"
"سنباده پارچه اي 60       (نمونه /آلماني )"
"نوار مبل استيل ساده   (محمودي)"
 
بالا