اخبار داخلی تعاونی

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی درودگران ومبلسازان تهران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنف درودگران ومبلسازان تهران طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ98/3/4 ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/3/21با حضور اکثریت قانونی تشکیل گردید.

-    - صورتهای مالی منتهی به تاریخ 97/12/29 تعاونی مشتمل بر ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان ارائه گردید.

-    - بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 98 به تصویب رسید.

-    -  ارزش روز سهام به ازاء هر سهم به مبلغ 13949ریال مورد تصویب قرار گرفت .

-    -  انتخابات هیأت مدیره و بازرسان صورت پذیرفت و در نتیجه:

1- سید اکبر سید آقا               رئیس هیات مدیره

2- فرزند علی قیطاسی           نایب رئیس هیات مدیره

3- حسین عباسی                     مدیر عامل و عضوهیات مدیره

4- غلامرضا باقری                 دبیر هیات مدیره

5- رحیم محمدی                   عضوهیات مدیره

6- علی اصغر دمیرچی           عضوهیات مدیره

7- محمد رضا علی اکبری     عضوهیات مدیره

برای مدت 3 سال و

بازرسان :

1 - ایلخانی خورسند

2- مهدی شیخ سفلی

3 - حسین نقیبی پور

برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند .

بالا