برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی درودگران ومبلسازان تهران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی صنف درودگران ومبلسازان تهران طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 4/3/98 ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/3/31با حضور اکثریت قانونی تشکیل گردید.

-        صورتهای مالی منتهی به تاریخ 97/12/29تعاونی مشتمل بر ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان ارائه گردید.

-        بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 98 به تصویب رسید.

-         ارزش روز سهام به ازاء هر سهم به مبلغ 13949ریال مورد تصویب قرار گرفت .

-        انتخابات هیأت مدیره و بازرسان صورت پذیرفت و در نتیجه:

1ـ آقای سید اکبر سید آقا        

2ـ آقای فرزندعلی قیطاسی

3ـ آقای علی اصغردمیرچی      

4- آقای غلامرضا باقری

5ـ آقای حسین عباسی              

6ـ آقای رحیم محمدی

7ـ آقای محمدرضا علی اکبری

به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و

1ـ آقای علی ذوقی   2ـ آقای غلامعلی درویشی به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

1ـ آقای ایلخانی خورسند خیرآباد

2ـ آقای مهدی شیخ سفلی      

3ـ آقای حسین نقیبی پور

به سمت بازرسان اصلی تعاونی و آقای کاظم افروزفر به عنوان علی البدل بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.