پویش ایران من

با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و نیاز دانش آموزان محروم به لوازم التحریر و سایر اقلام مورد نیاز وهمچنین بازسازی و تجهیز مدارس در استانهای محروم کشور ، شرکت تعاونی درودگران ومبلسازان تهران ، اتحادیه  درودگران ومبلسازان تهران و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از خیرین گرامی درخواست مینماید کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 8471790830 بانک ملت شعبه میدان فرهنگ کد 65029 بنام آقایان علیرضا عباسی و سهیل عابدی نیستانک واریز نمایند و کپی فیش را به شماره 88064989 فکس یا 09106756614 تلگرام نمایند .

بالا