اهداف روابط عمومی


       واحد روابط عمومی تعاونی با هدف بکارگیری مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، خود را متعهد به اصول دانسته و خط مشی خود را در 8 محور ذيل اعلام می‌دارد:
1. برنامه‌ريزي و پژوهش
2. مطالعات اجتماعي
3. ارتباطات اجتماعي
4. ارتباطات الكترونيك
5. ارتباطات رسانه‌اي
6. تبليغات رسانه‌اي
7. انتشارات
8. امور نمايشگاهي
بالا